LI. Kto môže byť náš kolega?

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 6.2.2022

V nultom vydaní nášho matiné sme vysvetlili, že chceme písať o našich postrehoch zo stavebnej praxe. Medzitým sme napísali už 50 článkov, ale nikdy sme nenapísali, kto tie postrehy vníma, kto sme my, aké máme vedomosti a know-how. Niekedy nás kontaktujú záujemcovia, ktorí sa chcú stať členmi nášho tímu. Radi by pracovali vo firme, kde neexistuje bossing, zlé kolegiálne vzťahy ani amaterizmus. Dostať sa k nám pracovať nie je ľahké. V dnešnom článku odhalíme, čo musia zvládnuť uchádzači, aby u nás mohli pracovať.

Prijímacie konanie na funkciu inšpektora pozemných stavieb je trojkolové. V prvom kole preverujeme teoretické vedomosti uchádzačov. V druhom sa osobne porozprávame o doterajších skúsenostiach. Záujemca si so sebou prinesie referenčný „book“. Niektorí uchádzači iba končia štúdium na VŠ a ešte nemajú žiadne skúsenosti. To vôbec nevadí, v ich prípade sa porozprávame o prácach, ktoré riešili v rámci ateliérových tvorieb počas štúdia. Posledným kolom je osobný pohovor s riaditeľom našej firmy. Vždy sa odohráva v teréne, nie je to žiadne formálne stretnutie v kancelárii. Tento postup nie je možné nijako zmeniť. Stalo sa nám, že sa o prácu u nás uchádzal docent zo stavebnej fakulty alebo súdna znalkyňa. Aj oni museli písať teoretický test a, bohužiaľ, nezvládli ho... Nás nezaujíma zoznam akademických titulov, my si veľmi podrobne vedomosti preveríme. Úvodný test je nutné zvládnuť aspoň na 80 %, pričom niektoré otázky je nutné zodpovedať na 100 %. Tento test sa píše preto, lebo inšpekcia budov neznamená kontrolu, či tečie voda alebo či nevŕzgajú kľučky.

Často posudzujeme staršie rodinné domy, ich statiku, stav krovu a tepelnotechnické otázky. Je preto normálne, že si preverujeme, ako uchádzač ovláda tesárske spoje, princíp torzie, zásady správnej realizácie hydroizolácií a podobne. Z tohto dôvodu sa výber zužuje iba na absolventov stavebných fakúlt. Každý uchádzač musí mať úspešne zvládnutú štátnu skúšku z pozemných stavieb, minimálne 1. stupeň VŠ. Zatiaľ žiadny absolvent fakulty architektúry test nezvládol. Bohužiaľ, vedomosti získané na fakultách architektúry nie sú pre výkon inšpektora nehnuteľnosti dostatočné. Budeme radi, keď raz natrafíme na výnimku.


Obr. 1 Pri niektorých kontrolách bytov je potrebné vyjsť na strechu a preveriť množstvo rizikových parametrov – hydroizoláciu, klampiarske prvky, vzduchotechnické vyústenia atď.

Prejdime teraz na skutočnú ukážku otázok, ktoré uchádzači riešia v 1. kole. Celkovo pozostáva test z 18-20 otázok. Máme niekoľko verzií. Dnes zverejníme 8 otázok v dvoch alternatívach. Každý záujemca bude teda dopredu vedieť, aké vedomosti od neho plus mínus očakávame.

1a) Ako vzniká cement?
1b) Ako vzniká asfalt?

2a) Nakreslite ľubovoľnú schému staticky neurčitej sústavy.
2b) Prostá konzola je po celej dĺžke zaťažená konštantným spojitým zaťažením. Je pravda, že maximálna hodnota ohybového momentu bude v mieste votknutia? Svoju odpoveď zdôvodnite.

3a) Nakreslite schému krovu tzv. dvojitého vešadla.
3b) Nakreslite schému krovu tzv. ležatej stolice s kotvením do stredovej papuče.

4a) Aký sklon pripojovacieho ležatého potrubia kanalizácie pre ZP 1x umývadlo + 1x vaňa považujete za vhodný? Aká minimálna a maximálna dĺžka ležatého potrubia (bez revíznych kusov) je z hľadiska funkčnosti bezpečná a akceptovateľná?
4b) Uveďte nevýhody, riziká, prípadne iné mínusy podlahového vykurovania (rúrkový systém, médium voda).

5a) V súvislosti s Hookovým zákonom vysvetlite pojem medza klzu a uveďte jednoduchý príklad, kde v praxi sa táto problematika vyskytuje.
5b) Moment zotrvačnosti drevenej krokvy je vždy väčší, keď je krokva osadená „na stojato“ oproti verzii osadenia „na ležato“ (teda výška prierezu je väčšia ako šírka). Naozaj platí toto tvrdenie aj v praxi? Odpoveď zdôvodnite.

6a) Aký je rozdiel medzi ťažkou a ľahkou plávajúcou podlahou?
6b) Vysvetlite vlastnými slovami princíp tepelného čerpadla systém zem-voda.

7a) Kasulové okno sa používa
a. na odvetranie striech a povál, je to typ strešného okna,
b. používalo sa v minulosti, napríklad v 18. storočí, jeho názov je odvodený z cirkevného odevu kňazov,
c. najmä v suterénnych priestoroch, je to lacnejšia varianta tzv. anglického dvorčeka,
d. ani jedna z odpovedí a. až c. nie je správna.
7b) Popíšte princíp iskrovej skúšky tesnosti fóliovej hydroizolácie (ako, kedy, prečo, podmienky, princíp prístroja a pod.).

8a) Nakreslite jednoduchú pôdorysnú schému rodinného domu s akustickým tieňom.
8b) Čo je to engoba?

Ako vidíte, otázky nie sú koncipované na výpočty. Nie je potrebná kalkulačka, tabuľky, ani pravítka. Zisťujeme v nich, ako sa orientujete v základných stavbárskych témach. Vyhodnotenie je jednoduché: buď viem alebo neviem. V teste sú aj otázky, ktoré musí uchádzač odpovedať so 100 % správnosťou. V tomto prípade sú to otázky 1a, 2b. V každom teste sú najmenej 4 otázky, pri ktorých netolerujeme žiadne zaváhanie. Bez ich zvládnutia prijímacie konanie končí. Uchádzač, ktorý nevie po lopate vysvetliť, čo je to dilatácia alebo faktor difúzneho odporu, k nám jednoducho nezapadne a musíme sa s ním rozlúčiť.


Obr. 2 Je to spravené dobre alebo sú tu chyby? Aj v kanalizačných potrubiach sa musí inšpektor nehnuteľností spoľahlivo vyznať.

V druhom kole diskutujeme o praxi uchádzača. Aké situácie riešil, čo považoval za správne a čo za nevhodné postupy. Čerství absolventi majú napríklad možnosť viesť polemiku o svojej diplomovej práci. Uchádzači spoznajú, ako sa pozeráme na prax my, spoznajú naše videnie sveta. Sami zistia, či je im náš prístup sympatický, alebo si naopak povedia, že im nevyhovujeme.

Ak záujemca úspešne zvládne aj druhé kolo, dostáva sa do finále priamo do terénu. Stretnutie je prispôsobené vedomostiam uchádzača. Inak sa rozprávame s neskúseným čerstvým absolventom VŠ a inak s človekom, ktorý je odborne spôsobilý inžinier pre výkon stavebného dozoru a má 15 rokov praxe. Niekedy namiesto slov ponúkneme uchádzačovi, aby vykonal nejakú kontrolu.

Tak čo, trúfate si stať sa členom nášho tímu? Žičlivé pracovné podmienky, široké možnosti odborného rastu, vysoký plat, služobné vozidlo, žiadne zákulisné ohováračky a množstvo ďalších výhod nie je zadarmo. Kolegov a kolegyne si starostlivo vyberáme.

>> Novší článok: LII. Zabijak methemoglobinémia
<< Starší článok: L. Bytové wellness

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria