Oprava veží piaristického kostola v Trenčíne s odstupom 9 rokov

Odborným okom

Dátum posúdenia: Vyšlo v časopise ASB 11-12/2011, str. 88-91

Stavebníci, rehoľníci z Kolégia Piaristov, sa priamo nezúčastňovali na stavebných prácach spojených s rekonštrukciou veží Piaristického kostola v Trenčíne. No napriek tomu proces celej opravy možno ako pozitívny príklad zaradiť do učebníc projektového riadenia obnovy sakrálnych stavieb.
Po deviatich rokoch od obnovy sme sa pozreli do Trenčína so zámerom zistiť, ako sa konštrukcia správa, kde sa prejavujú prípadné chyby a čo všetko oprava so sebou priniesla.


Záverečné zhrnutie namiesto úvodu
Tento proces obnovy sa vymyká tradičnému spôsobu prípravy a realizácie stavebného diela v slovenskom časopriestore. Odborne zdatný zhotovovateľ získal hodnotnú referenciu, zo strany objednávateľa bol explicitne zvládnutý controlling a nedošlo k plytvaniu finančných zdrojov. Ani pri podrobnej prehliadke kupol veží sme nespozorovali konštrukčné chyby, čoho dôsledkom je výborný technický stav bez náznakov deformácií, zatekania či únavy materiálov. Exempla trahunt.

1. Projektové riadenie
Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne je jedným z najvýznamnejších klenotov barokovej architektúry na Slovensku. Dvojvežové priečelie pochádza z roku 1674, po požiari v r. 1708 boli veže prestavané a znížené do súčasnej podoby (obr. 1). Hlavným podnetom na obnovu kupol veží bol v r. 2000 vizuálny pohľad na naklonený dvojkríž umiestnený na vrchole jednej z veží. Bližšou obhliadkou bolo zistené rozsiahle poškodenie a havarijný stav.

Stavebníci sa vydali cestou striktného dodržiavania princípov projektového riadenia, čo bola v danom období cesta tŕnistá. Výsledok však dosvedčuje, že to bola cesta správna.


Obr. 1 Pohľad na priečelie [1]

Prvým predpokladom úspechu je vhodné personálne obsadenie. Rehoľa piaristov nedisponovala vo vlastných radoch odborne zdatnou osobou, a preto vytvorila pozíciu „zástupca objednávateľa pre rokovanie vo veciach technických“, v ktorej sa ocitol pán Ladislav Nebus. S cieľom zvládnuť každú technickú komplikáciu a vyriešiť každý konštrukčný detail prijal pozíciu konzultanta profesor J. Oláh, prirodzená autorita v tejto špecializácii. Týmto sa naplnil dôležitý aspekt projektového riadenia – odborné personálne zázemie.

Finančné zdroje bývajú pálčivým problémom. Neobišli ani toto dielo. Celý proces obnovy veží bol podporovaný a financovaný výhradne zo súkromných zdrojov (obyvateľov návštevníkov a darcov). Ministerstvo kultúry SR, Mesto Trenčín, tretí sektor ani iné organizácie na obnovu neprispeli. Aj tu je vidieť, kto mal a kto nemal záujem o obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Popritom je smutné, že pri obnove obdobných pamiatok sa musia správcovia / majitelia doprosiavať odpustenia rôznych poplatkov spojených so stavebným konaním a výstavbou, namiesto toho, aby štát a samosprávy proaktívne podporovali takéto úsilie.

Časové trvanie stavebných prác bolo naplánované na sezónu 2002. Práce sa začali realizovať v marci 2002 a boli ukončené v septembri 2002. Harmonogram prác bol zvládnutý.

2. Prípravná fáza
Najdôležitejšou vstupnou informáciou pri takomto type stavby je presné zadokumentovanie existujúceho stavu, určenie rozsahu poškodenia krytiny a ozdôb. Toto sa uskutočnilo horolezeckou obhliadkou. Každá veža bola rozdelená na 4 segmenty, ku ktorým sa vyhotovila príslušná fotodokumentácia. Následne prebehla statická analýza nosnej konštrukcie, vrátane zohľadnenia dynamického zaťaženia od zvonov (najťažší zvon 1600 kg) a zostavenie čo najpresnejšieho výkazu výmer materiálov.


Obr. 2 Riziká správneho posúdenia skutkového (pôvodného) stavu

Hlavným rizikom pri tejto problematike je správne definovanie rozsahu potrebných stavebných prác (krytina – latovanie – nosné prvky, pozri obr. 2). Kalkulovanie s najhorším scenárom z hľadiska rozpočtových nákladov zachraňuje stavbu od rôznych provizórií a polovičných riešení. Celková príprava na realizačnú fázu trvala 2 roky.

3. Vplyv zhotovovateľa na výslednú kvalitu diela
Výber zhotovovateľa má na kvalitu diela podstatný dopad. Bol prísny, a férový zároveň. Obstarávateľa napríklad nezaujímalo koľko materiálu zhotovovateľ na stavbu prinesie, ale koľko z neho reálne zabuduje. Faktúry sa uhrádzali výhradne na zabudované výmery stavebných materiálov. Pri takomto spôsobe tvorby ceny sa vylúčilo neefektívne nakladanie s materiálom (napr. nadmerný odpad medi, dubového dreva a ďalšie) a zhotovovateľ bol zároveň nútený pracovať čo najhospodárnejšie. Ďalším nemenej dôležitým faktorom bola požiadavka na exaktný menoslov remeselníkov. Týmto sa eliminujú „nádenníci“, subdodávatelia z x-tého radu a iní brigádnici, ktorí sú výrazným rizikovým faktorom. Požiadavka na vyhnutie sa vulgarizmom je úsmevne prirodzená (zmienka o trvaní na nej [2]), zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu je nutný (práca vo výškach, komínový efekt veží, požiarne riziko). Oceniť možno aj fakt, že výsledná ponuková cena nebola pri výbere najpodstatnejšie kritérium.


Obr. 3 Pôdorys krovu +30,10 m (spodný trámový rošt) [1]


Obr. 4 Pôdorys krovu +33,82 m (horný trámový rošt) [1]Objednávateľ nenechával nič na náhodu a pri výberovom konaní požadoval od vybratého zhotovovateľa ešte pred podpísaním ZoD vypracovanie technologického postupu demontážnych a montážnych prác, vrátane klampiarskych podrobností. Požiadavkou bolo tiež dodanie dubového dreva preukázateľne ťaženého v nadmorskej výške min. 300 m (so špecifikáciou polesia a podmienkou termínu ťažby iba v mesiacoch december a/alebo január), mäkkého dreva pochádzajúceho najmenej zo 700 m n.m., dodanie certifikátu tavby medených plechov a ďalšie podobné požiadavky. Pri zámere, resp. cieli objednávateľa dosiahnuť 300 a viac ročnú životnosť diela, sú tieto požiadavky objektívne.
V technologickom postupe prác zhotovovateľa sa pamätalo aj na používanie prístupových schodísk, zvonov, klenieb pod kupolami a na spôsob ochrany priestoru pod vežami pred úrazom osôb. Myslelo sa tiež na zamedzenie poškodenia susedných stavieb, ochranu vedľajších striech a ich dažďových zvodov pred upchatím od pilín, kúskov medených plechov a zbytkov z debnenia alebo iných pevných častí.
Obr. 5 Rez hornou časťou veže [1]

4. Východiskový stav
Každá veža pozostáva z dvoch častí
a) spodnej, murovanej; táto je štvorcového pôdorysu a murivo je ukončené cca. 1 m nad pätou tehlovej klenby a
b) hornej, ktorá je tvorená konštrukciou zastrešenia s ozdobami – 8-hranné kupoly, cibule, makovica, dvojkríž.
Nosnú konštrukciu zastrešenia tvoria pomúrnice so spodným trámovým roštom (obr. 3), na nich je umiestnený priestorový rám pozostávajúci zo 16 stĺpov, na ktorý nadväzuje horný trámový rošt (obr. 4), v ktorom je osadený stredový (tzv. kráľovský) vrcholový stĺp s votknutým dvojkrížom. Nosnými prvkami cibule sú do ihlana usporiadané vzpery.

Kupoly veží kostola „ponúkali“ na začiatku obmedzený prístup, prach, absenciu preventívnej údržby veží, nevyhovujúci stav bleskozvodov, mechanické poškodenia strešných krytín (vietor, strelné zbrane, horolezci, vek krytiny, dodatočná neodborná montáž bleskozvodov). V minulosti pravdepodobne nezodpovední fotografi s vidinou kvalitného záberu prestrihali na oboch vežiach pletivové otvory určené na vetranie. Následne sa do kupol nasťahovalo veľké množstvo holubov, ktoré tam vytvorili cca. 30 cm vrstvu agresívneho trusu. Toto spolu so zatekaním dažďovej vody významným spôsobom devastovalo konštrukciu krovu, najmä spodného roštu.


Obr. 6 Spodný trámový rošt po vyčistení od trusu [8]

Vizuálny pohľad na vychýlený dvojkríž na jednej veži bol prejavom zatekania okolo dvojkríža a súvisiaceho hnitia vrcholového stĺpa. Kráľovský stĺp na druhej veži bol okrem zatečenia aj obhorený, pravdepodobne od úderu blesku.

5. Realizácia
Po demontáži krytiny sa potvrdil predpoklad kompletne vymeniť debnenie, vrátane celej nosnej časti krovu. Niektoré nosné prvky boli v zachovalom stave, avšak zhotovovateľ sa so stavebníkom rozumne dohodli na kompletnej výmene nosných prvkov. Kombinovať zložitým nadpájaním pôvodné drevo s novými časťami je nerozumné z hľadiska životnosti konštrukcie. Celá konštrukcia zastrešenia bola len voľne položená na obvodových múroch, ktoré vykazovali zjavné znaky zvetrania. V čase jej výstavby neboli poznatky o ŽB vencoch, a preto sanácia veží zahŕňala aj vysprávku ríms a vytvorenie vencov. Vysvetliť opodstatnenosť týchto úprav pamiatkárom bolo tiež isté úsilie.

Obe veže sa podobajú, avšak nie sú rozmerovo totožné. Požiadavkou bolo zachovať geometriu celkového tvaru veží a spôsob riešenia nosnej časti strešnej konštrukcie. Najprv sa rekonštruovala veža č. 2 (východná). Demontované prvky krovu slúžili ako šablóny na vyhotovenie nových. Stolárske konštrukcie sa okrem debnenia zhotovovali na nádvorí areálu stavebníka (obr. 7) a následne sa transportovali výťahom na vežu. Po jej dokončení sa podobným spôsobom postupovalo aj na veži č. 1 (západnej) s tým, že technológia a postup prác sa zachoval, avšak všetky rozmery sa realizovali podľa originálnej predlohy.


Obr. 7 Stolárska výroba verných kópií [8]

Všetko drevo použité v kupolách bolo penetrované ochranným kúpeľom proti hnilobe aj proti biologickým škodcom, vrátane všetkých rezov vykonaných pri montáži. Drevené prvky krovu sú dilatované od betónu, muriva a omietok fóliou tak, aby bolo zamedzené prestupu vlhkosti do dreva (obr. 8). Vo vzdialenostiach po cca. 1 m sú po celej šírke pomúrnic (260/160) podložené dištančné dubové podložky hr. 10 mm, ktoré prispievajú k prevetrávaniu. Spájanie nosných drevených prvkov je realizované dubovými kolíkmi.


Obr. 8 Uloženie pomúrnic na fólii a na dubových podložkách

- Dvojkríž
Dôležitou časťou strechy je dvojkríž. Tento bol demontovaný a povrchovo upravený. Najprv bol od korózie očistený pieskovaním a následne sa naň naniesla pozinkovaná ochranná vrstva s krycím náterom polyuretánovou čiernou farbou vypálenou v peci. Dvojkríž má v detaile nad jeho zapustením do kupoly dodatočne navarenú odkvapovú kovovú striešku so sklonom približne 45° presahujúcu o 10 pôdorysných cm miesto ukončenia Cu krytiny okolo dvojkríža. Táto odkvapová strieška však mohla byť umiestnená o niečo nižšie, čím by sa dosiahlo lepšie prekrytie rizikového miesta (obr. 9). Dvojkríž je osadený do kráľovského stĺpa, ktorý je vystužený zo štyroch strán v ňom zadlabanou pásovinou 30/5 po celej výške stĺpa. Pri vrchole stĺpa sú osadené dve natesno narážané kované objímky, ktoré zamedzujú prasknutiu stĺpa po narazení hrotu dvojkríža. Týmto je zabezpečené, aby sa dvojkríž pri vetre priveľmi nechvel, a tým nenarúšal stabilitu svojho votknutia v stĺpe a nedeformoval klampiarske ukončenia.

- Makovica a ozdoby
Makovica o priemere 59 cm je umiestnená pod dvojkrížom. Prepojenie dvoch pologúľ bolo riešené falcovaním a spoje boli zaliate cínom. Klampiarske práce boli vyhotovené ručným tepaním medeného plechu hr. 1 mm (okrasné prvky, žalúzie, vetracie mriežky) a sú vyhotovené ako verná kópia pôvodného tvaru.

- Debnenie
Pod Cu krytinou bol vyhotovené plné debnenie so šírkou dosiek najviac 10 cm a sklonom aspoň 30°. Týmto sa na pohľadových plochách vylúčilo hromadenie zrážkovej vody, no najmä státie holubov, a zároveň sa znížilo riziko prípadných preliačenín krytiny činnosťou horolezcov (údržba, opravy, prehliadky).

Debnenie je s ohľadom na podfukovanie oplechovania realizované tak, že umožňuje 12 až 15 cm presah odkvapových plechov cez obvodové múry veží. Zabezpečujú to aj príponky oplechovania osadené v dvojnásobnej hustote (do 15 cm). Týmto je eliminované stekanie dažďovej vody z Cu krytiny po fasáde veže a tvorba farebných máp.

Medzi debnením a krytinou je umiestnená separačná fólia, ktorá oddeľuje hlavičky klincov od Cu krytiny (elektrolytický článok) a obmedzuje prestup vlhkosti do debnenia.

- Bleskozvod

Iracionálne riešenie východiskového stavu zachytávacím vedením z FeZn od vrcholu veže bolo nahradené vodivým prepojením Cu krytiny v jej najnižšom mieste na dva protiľahlé príslušné zvody. Medená krytina kupoly je v tomto prípade definovaná ako náhodný zachytávač (v čase realizácie platná STN 34 1390). Ochrana dvojkríža bola realizovaná použitím medenej objímky s olovenou podložkou v styku s kovovou časťou dvojkríža, ktorá bleskozvodne napojila dvojkríž (slúži ako náhodný zachytávač) na premostenie makovice medeným bleskozvodným vedením φ 10 mm s jeho následným pripojením na falc medenej krytiny priamo pod makovicou (obr. 9). Premostenie makovice vyplývalo zo skutočnosti, že cín vo falcoch makovice by sa pri vysokých teplotách (dosahovaných pri zásahu bleskom) odparil.

Kovová konštrukcia zvonov je prepojená vodičom CYA 25 Z/Ž na bleskozvody.


Obr. 9 Bleskozvodné premostenie makovice [8]

- Prevetrávanie a finalizácia

Dlhovekosť konštrukcie je podmienená adekvátnym vetraním strešného priestoru. V tomto prípade je vetranie zabezpečené stálou cirkuláciou vzduchu pomocou odvádzacích otvorov (v hornej časti priebežnou celoobvodovou štrbinou v cibuli) + štyrmi vetracími oknami v strednej časti cibuli. Počas našej obhliadky bolo cítiť, že prevetrávanie je zvládnuté a funguje výborne.

Po ukončení prác bol celý vnútorný priestor kupol pedantne povysávaný a zbavený všetkých pilín, ktoré predstavujú primárne riziko prítomnosti drevokazného hmyzu.

Obr. 10 Okrasné okno zvnútra chránené proti prístupu hmyzu a výstužové rebro debnenia kupoly - veža č. 1

- Dva v jednom
Popri hlavnom rozsahu prác sa paralelne s využitím už postaveného lešenia vykonalo konzervovanie 4+4 ks ozdobných hlavíc na vežiach. Hlavice boli očistené od nánosov nečistôt, depozitov a uhlíka. Došlo k celoplošnému odsoleniu s použitím zábalov, vo finále boli hlavice konzervované hydrofóbnym roztokom.

6. Uznanie namiesto záveru
Vyjadrujeme úprimnú vďaku pánovi Ladislavovi Nebusovi za cenné konzultácie a za opakované sprístupnenie veží, poskytnutú fotodokumentáciu, vrátane stavebno-technickej dokumentácie.

Je hodné vysokého uznania, že rehoľníci správne pochopili svoju pozíciu a celý proces zverili do rúk skutočným odborníkom. Toto by mohlo byť dobrým príkladom pre iné podobné stavebné diela, ktoré sa boria s remeselnou nekvalitou spojenou s finančnou nevýhodnosťou.

Viaceré sakrálne stavby zápasia s projekčnými, realizačnými a technologickými chybami, ktorých prejavy nenechajú na seba dlho čakať. Prehliadka a technický stav po 9 rokoch od opravy týchto veží poskytuje dôkaz, že toto dielo naplnilo atribúty kvality. Netreba však zabúdať na systémový „sakrálny facility manažment“, ktorého súčasťou musia byť aj veže, nielen interiér kostola.


Vykonané zmeny oproti pôvodnému stavu (vyplývajúce z poznatkov problematiky v r. 2002)
- realizácia ŽB stužujúceho venca
- aplikácia separačnej fólie a dubových podložiek pod pomúrnicami
- vytvorenie vetracej štrbiny v cibuli
- zväčšenie vetracích otvorov v okrasných oknách + pridanie žalúzií
- bleskozvodné premostenie makovice a zmena riešenia ochrany pred atmosférickým výbojom
- použitie separačnej vrstvy pod krytinou
- odlišné umiestnenie výlezových otvorov (vzájomná možnosť pohľadu na druhú vežu)


Podstatné náležitosti údržby a obnovy veží sakrálnych stavieb
- záujem vlastníkov / správcov o kondíciu stavebných konštrukcií (po veterných smrštiach, úderoch blesku a pod.)
- pravidelné odborné obhliadky, vrátane ťažšie prístupných miest, revízie, ... spoločne „sakrálny facility manažment“
- odstraňovanie menších poškodení je podstatne lacnejšie ako poruchy spôsobené dlhodobým zanedbávaním
- prevencia, napr. čistenie klampiarskych prvkov
- odborná inštalácia akýchkoľvek prvkov, napr. signalizačných zariadení (v blízkosti letísk) s následnou kontrolou
- v prípade obnovy striktné projektové riadenie, s dôrazom na odbornosť a renomé zúčastnených strán (zástupcov)
- prenechanie technických a ekonomických otázok na preverených odborníkov (projekcia, dozor, konzultácie, rozpočet)
- neobmedzovať sa iba na lokálnych dodávateľov a lokálne „kontakty“


Foto: archív Perfect Home, s. r. o. (obr. 8, 10), fotoarchív poskytnutý p. Nebusom (obr. 6, 7, 9)

Zdroje:
[1] Obr. 1, 3, 4, 5 – autor predlohy Ing. Juraj Kianička, SKSI 1743*21-3-41-44-6*98, sept. 2000
[2] Stavebný denník, 18.3.2002 – 18.9.2002
[3] MS-PROJEKT, 017/2001, výkres č. E-1 (Bleskozvod), febr. 2001
[4] Grafický výkaz skutočných výmer, Drevo – mäkké, poskytnutý p. Nebusom
[5] Grafický výkaz skutočných výmer, Drevo – tvrdé, poskytnutý p. Nebusom
[6] Grafický výkaz skutočných výmer, Plech, poskytnutý p. Nebusom
[7] Kópia z katastrálnej mapy, Okresný úrad v Trenčíne, 1163/2000, 11.2.2000
[8] Fotoarchív poskytnutý p. Nebusom


Fotogaléria